Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. - изтегли

План за развитие на Община Брегово за периода 2014 - 2020 г. - изтегли
Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи - изтегли

Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически документи - изтегли

Структура на общинската администрация на община Брегово.

Вътрешни правила за работните заплати.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Брегово

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Брегово - актуални - изтегли

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Брегово - изтегли

 

 

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Системи за финансов контрол и управление на риска

 

ЗАПОВЕДИ НА ОД-ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ВИДИН

Заповеди на ОДЗ-Видин относно земеделска земя

 Списък на придадените за ползване имоти на територията на общината

 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ НА ОБЩИНАТА

Програми и стратегии

Писмо - инвестиционно предложение

 

 

Заповед за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

Заповед "Забранено къпането" 

Заповед на Областен управител на област Видин

 

Допълнителна информация