ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕГОВО

Вх.№4/15.01.2015 г.

 

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕГОВО

ПРЕЗ 2014г.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Изминалата 2014 г. бе една успешна година за община Брегово при изпълнение на нормативните изисквания на страната и на Европейския съюз. Основният ни стремеж бе да изпълним задълженията си във всички сфери, за които отговаряме. Цялата ни дейност бе водена от юбилейната годишнина – 40 години от обявяване на Брегово за град.

Най-важният момент в дейността на общината е финансовата стабилност, която трябва да бъде осигурена, чрез правилното, законосъобразно и целесъобразно изразходване на предоставените ни бюджетни средства.

Актуализираният бюджет за 2014г., беше в размер на 4 564 041 лв., от които 373 600 лв. изравнителна субсидия, 3 447 578 лв. обща субсидия и 1 116 463 лв. собствени приходи. Капиталовите разходи за 2014г. бяха в размер на 194 700лв.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета ще бъде приет от ОбС-Брегово, но независимо от това може да се направи общият извод, че въпреки всички съпътстващи трудности, в условията на финансова икономическа криза, Общинската администрация, се справи със своята финансова ангажираност, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, като беше гарантирано нормално функциониране на заведенията на бюджетна издръжка при спазване на единните разходни стандарти. Системите за финансово управление и контрол в община Брегово подпомагат ръководството и специалисти от Общинската администрация за стриктен контрол по изпълнението на бюджета и успешно изпълнение на целите на управленската финансова дейност.

Нормативните документи не позволяват Общината с европейски средства да направи някакво предприятие, няма как – Европейският съюз не финансира такива проекти. Затова трябва да се възползваме от средства, давани за неща, от които хората реално могат да се възползват – а това е подобряване на инфраструктурата: пътища, вода и ел.осветление.

По ОП „РЧР" – „Подкрепа за заетост” са получени 136 234 лв. за изплащане на работни заплати и осигуровки на работещите лица.

Друг проект, по който общината получава финансиране е „Подкрепа за достоен живот". Работили са 32 лични асистенти, които полагат грижи за хора с увреждания, като усвоени за 2014 г. са 118 180 лв.

В общината се усвояват и допълнителни средства по сключени договори за спечелени проекти, особено в областта на инфраструктурата, по „Програмата за развитие на селските  райони“. В момента се реализира проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.Този проект касае основен ремонт на три отсечки от четвъртокласната пътна мрежа. Едната отсечка  води към ДВХУИ-с.Куделин, другата отсечка, дълга около 3 км, е от началото на входа на с. Делейна и третата отсечка е от разклона от второкласен път до с. Ракитница. Проектът е за около 1 280 000 лв. Едната отсечка е изпълнена,като са получени и усвоени авансово средства в размер на 717 000 лв. Проекта ще приключи през 2015 г.

По ПРСР мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" имаме одобрен проект „Изграждане на посетителски център за експониране на културно-историческото наследство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии" на стойност 318. 308.00лв. без ДДС. Целта на този проект е да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Брегово чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство. Закупени са народни носии за ансамбъл „Тимок", сключен е Договор за доставка на музикални инструменти за ученически духов оркестър Иван Бърдаров". Проектът е в процес на реализация и ще приключи през 2015 г.

По „Публично-инвестиционната програма“ (съгласно ПМС №19 от 2014 г.) общината изпълни два обекта: 1.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Делейна и 2.Рехабилитация на съществуващ общински път VID-1030 от км. 2+500 до км. 4+500. Бяха проведени необходимите процедури. За двата обекта има Държавни приемателни комисии, издадени Разрешения за ползване и отчетени в Министерство на финансите.

Общината работи по 5 броя проекти по ОП „Административен капацитет”, от които 4 са приключени, а петият ще приключи през 2015 г.

От особена важност е дейността на звеното за местни данъци и такси. В звеното са приети следните декларации за 2014 г.:

Декларации по чл. 14 от ЗМДТ - 262 бр.,

Декларации по чл. 54 от ЗМДТ - 317 бр.,

Патентни декларации по чл. 61 н - 48 бр.,

За същия период са издадени 97 бр. Удостоверения по декларирани данни и

931 бр. Удостоверения за данъчни оценки.

Изпратени са покани за доброволно плащане на задължения – 319 бр., издадени са 36 бр. Фиш-глоба и 2 бр. НП.

Отговорностите пред общинската администрация се увеличават, но с удовлетворение Ви информирам, че се справяме успешно. Благодаря на екипа от общински служители, на кметовете и кметските служители, на кметските наместници и на всички граждани, които водени от своята отговорна обществена позиция бяха наш коректив, за да можем днес да отчетем, че достойно изпълняваме голямата задача на общината – грижата за хората, чрез провеждане на активна социална политика, във всичките й разновидности.

Чрез ДСП всекидневно в общината се доставя хляб на около 1 000 патронажници и храна на 40 патронажници. Общината спечели и проект за Обществена трапезария, с която дейността на ДСП се разшири и в различни периоди от време се приготвяше храна на 131 крайно нуждаещи се граждани. Съвместно с БЧК, ДСП разви широка дейност по раздаване на хранителни продукти по линия на ЕС.

Изразявам благодарност към дарителите подпомогнали местната власт в своите разнородни инициативи.

Осъзнаваме важността на състоянието на общинската собственост, нейното добро стопанисване и възможността тя да бъде източник на собствени приходи.

- През 2014 г. са актувани 690 броя имоти.

- Под наем са отдадени 118 броя имоти.

- Под аренда са отдадени 184 броя земеделски имоти.

- Предоставени за управление са 6 броя имоти.

В изпълнение на нормативните разпоредби и най-вече Закона за устройство на територията, в общината се извършват и немалък брой технически услуги – изчертаване на скици, попълване и заверяване на молби – декларации за издаване на нотариални актове. Освидетелствани са сгради, като грозящи и същите са премахнати. Проведени са 2 заседания на Общинския експертен съвет, в който са разгледани 6 броя преписки.

През годината бе извършен ремонт на следните кметства: с.Връв, с.Делейна, с.Куделин, с.Ракитница, с.Косово, с.Гъмзово и с.Калина.

В сферата на образованието ремонт бе извършен в СОУ-Брегово и ЦДГ-Връв. Бе извършен ремонт на Поликлиника-Брегово, ЦНСТ-Балей и водопровод с.Калина.

Ремонтирани бяха и следните Читалища: Брегово (часовниковата кула), Гъмзово, Балей, Делейна, Косово и Тияновци.

На четвъртокласната мрежа бяха извършени кърпежи. От Машини централна доставка за Дома в Куделин бе закупена печка.

Чрез актуализация на поименния списък в края на годината резервът бе разпределен в Машини централна доставка за три агрегата: за Брегово – общината, ЦНСТ-Балей и Дома в с.Куделин. Закупен бе и автомобил за ДСП-Брегово. Извършено беше проектиране в ЦНСТ-Балей и Дома в с.Куделин.

Проект за Реконструкция външен водопровод Куделин-Балей, улици в Брегово и IV-то класен път VID-1030 от км. 0+000 до км. 10+000.

Кандидатствано бе с проект за ремонт в СОУ и Стадион-Брегово, но не ни бяха отпуснати средства. Бяха изпълнени по проект и строително-монтажни работи в Читалище-Брегово.

Разполагаме с Количествено-стойностни сметки за всички читалища от общината.

Общината изпълни успешно административните си задължения във връзка с проведените два вида избори през годината: Избори за евродепутати и Избори за народни представители.

Едно от ежедневните задължения на общинските служители е работата с гражданите и тяхното административно обслужване. Издават се 28 вида документи – удостоверения, препис-извлечения, заверки, пълномощни, като най-голям е броят на удостоверенията за наследници. През 2014 г. са издадени 1027 документа. За нас е важен стремежът на служителите за добро, бързо и качествено обслужване.

Отчитайки негативните демографски тенденции, почти в ежедневие се превръщат тъжните ритуали.

Добре се провеждат и организират веселите ритуали, сключените граждански бракове са 19 и 36 са новородените деца в общината.

Работата на общинската администрация в кметствата не навсякъде е на необходимото ниво. В някои от кметствата няма добра координация между съответното и общинската администрация. Стремежът ни е да подпомагаме кметовете, чрез срещи, разговори, участие в заседания на ОбС, в публични обсъждания по различни въпроси, в ежемесечните срещи „Ден на кмета”, с цел равнопоставяне на кметствата и прилагане на еднакви критерии към исканията на всички граждани.

Особено полезна е работата на общинската администрация с Общинския съвет.

Ние работим по 17 Наредби, които за нас са местната нормативна уредба и добра предпоставка за упражняване на правомощията на местната власт в различните области на живота. През 2014 г. не са увеличавани местните данъци, такси и цени на услуги, което показва социалната насоченост в работата ни. В две от Наредбите са намалени сроковете за извършване на услугата, а съответните цени са останали на старото ниво.

Контактите с външни институции също са на добро ниво, като например, взаимодействието ни с екипа на Областния управител, с регионалните и областни структури на МВР, съд, прокуратура, следствие, РС „ПБЗН”, В и К, Поща, Далекосъобщения, митница, ГКПП, РГС, БТ, Д „СП”, Държавно лесничейство, БАБХ, РЗИ, Областно пътно управление, Енерго-разпределение и др.

Работим и със съответните министерства, като най-често контактуваме с Министерство на земеделието, в частност ДФ „Земеделие”, откъдето се финансират част от нашите проекти.

Стремим се да работим добре в сферата на услугите, които касаят цялото население.

Снабдяването с питейна вода на територията на общината е нормално, особено след реализирането на проектите на общината, касаещи водопроводната мрежа.

Координацията с ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - офис Видин е на много добро ниво. Своевременно се отстраняват аварии. С цел недопускане на аварии през есенно-зимния сезон на територията на гр.Брегово се извърши кастрене от служители на ЧЕЗ. Почистени бяха улиците и тротоарите от високи и опасни дървета на територията на общината. За целта бяха ползвани услугите на частна фирма, разполагаща с необходимата техника. През 2014 г. подновяването на уличното осветление в общината бе един от основните приоритети в нашата работа.

Транспортното обслужване се извършва от две транспортни фирми – „ЕТ „Елпида – Соня Николова” и „Дортикум – Връв” ООД, които изпълняват автобусни линии от Областната и общинска транспортни схеми. Ежедневно се извършва автобусна връзка между гр.Брегово и съставните населени места с областния център.

Връзката между гр.Брегово и с.Косово се извършва пет пъти дневно, а между Брегово и с.Връв – два пъти дневно през всички дни в седмицата. Всеки четвъртък пътува автобус от Брегово за Делейна.

Издадени са карти за пътуване на всички пенсионери, които имат право на намаление на цената на билета.

Работниците и служителите от социалните заведения в с.Куделин и с.Балей ежедневно пътуват до работните си места със специализиран превоз.

Учениците от съставните села се извозват с ученически автобуси до средищното училище в Брегово.

Търговските обекти в общината снабдяват населението с хранителни продукти, материали, горива и други необходими стоки за бита и потреблението.

Питейните заведения са категоризирани, съгласно изискванията на Закона за туризма, спазвайки работно време, съгласно Наредбите на общината.

Ветеринарното обслужване в Брегово е подсигурено.

Чистотата и екологията е един от приоритетите в работата на общинската администрация.

Поддържането на зелените площи, на детските и спортни площадки, почистването на тротоарните и улични платна, е една от постоянните задачи, като през цялата изминала година служителите от общинската администрация даваха личен пример при почистването и хигиенизирането на гр.Брегово.

Има какво да се желае по организацията за поддържането на гробищните паркове, в която за съжаление и населението се включва кампанийно, което се оказва недостатъчно.

Сметопочистващата фирма изпълнява много добре договорните отношения с общината, въпреки, че се натъкваме на факта, че малките съдове по селата не се ползват изцяло по предназначение.

Проблемите с чистотата са ежедневни и ще продължаваме с общи усилия да ги реализираме. Традиционните прегледи по хигиенизиране са добър пример за активно участие на цялото население в този процес.

Проблем за общината остават замърсените земи по поречието на р.Тимок, за които водим кореспонденция с висшестоящи институции, в чиято компетентност  е този въпрос.

Социалната политика е приоритет, който реализираме чрез системата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културните институции и спорта.

През учебната 2014-2015г. функционира едно средищно СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Брегово, в което се обучават 315 ученици от 1 до 12 клас: 240 ученика от 1-ви до 8-ми клас и 75 ученика от 9-ти до 12-ти клас. Сградният фонд е в добро състояние, разполагащ с 8 класни стаи, 12 кабинета, столова, библиотека, 2 игротеки, салон за физическо възпитание и спорт.

В ПГЗ „Васил Левски” – Брегово няма прием и училището функционира с 1 паралелка, в която се обучават 8 ученика. След края на учебната година ПГЗ вероятно ще бъде закрита. ПГЗ е изцяло на държавно издръжка, но наша отговорност е съхраняването и опазването на общинската собственост.

В общината работят 6 ЦДГ:

1.ЦДГ „Детелина”-Брегово – 4 групи – 101 деца;

2.ЦДГ-Балей – 1 група – 20 деца;

3.ЦДГ „Тошо Младенов” - Връв – 1 група – 21 деца;

4. ЦДГ „Валентина Терешкова” - Гъмзово – 1 група – 18 деца;

5. ЦДГ „Слънце” - Косово – 1 група – 17 деца;

6. ЦДГ „Калинка” - Ракитница – 1 група – 15 деца;

Издръжката им е изцяло общинска отговорност. Въпреки, че таксите покриват около 25 % от реалните разходи за издръжка, ЦДГ работят нормално, за децата се полагат максимални грижи и им се осигуряват всички условия за учебно-възпитателен процес на нивото на изискванията.

В Брегово функционира Център за работа с деца с 13 групи.

ЦРД работи добре и се ползват различни форми за оползотворяване на времето на децата с полезни за тях развлекателни и образователни дейности.

Здравното обслужване се осъществява от 5 лекарски и 4 стоматологични практики, които предоставят добро здравно обслужване.

В Брегово функционира и Център за спешна медицинска помощ, който е филиал към гр.Видин и обслужва денонощно населението с добре оборудвана линейка и още една линейка, предоставена от общината, с цел по-добро обслужване.

Медицински център „Здраве” е наел лаборатория за изследвания.

В СОУ функционира здравен кабинет с две бройки среден медицински персонал и в ЦДГ „Детелина” – здравен кабинет с две бройки персонал, които обслужват другите ЦДГ. Здравни работници работят и в ДЯ – Брегово.

В Брегово функционират и две аптеки, които обслужват населението от цялата община.

Изключително голямо внимание бе обърнато на развитието на социалните услуги.

Социалните заведения  в общината с всяка изминала година увеличават своя брой. В общината функционира ДВХУИ в с.Куделин с капацитет 157 души. На територията на общината функционират три Центъра за настаняване от семеен тип – две ЦНСТ-та в с.Балей за лица с физически увреждания и едно ЦНСТ в с.Куделин за лица с умствена изостаналост. Много добре функционира и ЗЖ „Надежда” гр.Брегово за лица с физически увреждания.

Деинституционализацията на заведението в с.Куделин е голяма грижа и отговорност на общината, към което ще се стремим да извършим през 2015 г.

Изградените клубове на пенсионера се явяват много добър партньор на ДСП и с действията си подпомагат организиране на инициативи, в интерес на най-многобройната част от нашето население – пенсионерите.

В общината функционират 9 читалища, които организират самодейни колективи, с цел съхраняване на културните традиции и богатото ни автентично наследство.

Кулминацията на възможностите на общинската самодейност се показва в превърналите се в традиция Тимошки културни празници през м.Май, в които участват всички читалища. От 2008г. се провежда и Фестивал на духовите оркестри. През 2014 г. участие в празниците взеха всички 9 броя Народни читалища на територията на общината, както и гости от Р Сърбия.

Със задоволство мога да отчета, че всички мероприятия по Културния календар на общината са изпълнени. Той бе наситен с важни социални и културни събития.

Във всяко населено място са запазени културно-историческите ценности на Българската православно църква. Всички храмове са декларирани като културни паметници на културата.

По спечелени Европейски проекти се извършват ремонти в храмовете в с.Делейна, гр.Брегово, с.Гъмзово и с.Тияновци.

Спортът и физическата култура са особено важни за развлечения на населението. Затова ще продължаваме да изпълняваме нашите ангажименти по поддържане на спортната база и на всички инициативи, които се предприемат в името на здравия дух и здравната култура, особено на децата, учениците и младежите.

Нашата дейност многообразна и отговорна, защото обхваща всички дейности,  които са свързани с хората.

Стремежът ни е освен да запазим и съхраним това, което сме постигнали, да създадем и нови услуги и нови инициативи.

Доброволното формирование в общината функционира с 10 броя доброволци. То успешно се пребори с възникналите бедствени ситуации, като пожари, природни стихии, снегонавявания, обледявания и поледици. През 2014 г. доброволците са участвали в предотвратяване на наводнение на гр.Брегово от р.Тимок. Доброволното формирование в община Брегово има готовност да окаже  пълно съдействие на органите на ОУ „ПБЗН” – Видин при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на община Брегово, обл.Видин.

Не бе допусната непроходимост на пътищата на територията на общината през целия зимен период.

Общественият ред и сигурността на населениeто са основен наш ангажимент, който изпълняваме в много добро взаимодействие с органите на реда от У „Полиция”-Брегово и Районен граничен сектор.

Запазваме добрите си взаимоотношения и с нашите съседи от Р Сърбия, с които имаме традиционно Трансгранично сътрудничество в областта на културата, образованието и спорта, и с които разработваме и Трансгранични проекти.

Нашата дейност ежедневно се популяризира и достига да населението чрез кабелно радио Брегово. Периодично се подават информации за радио Видин,  Националното радио; телевизии „Фанти - Г”, „Видин”; вестници „Видин”, „Ние”, „Слово плюс” и др., както и БТА.

Необходимо е обновяване на радио-мрежата в града, с цел намаляване на авариите по мрежата.

В нашата многообразна дейност има и проблеми, които трябва да решаваме:

- Най-сериозния проблем остава безработицата;

- Ще продължим да разширяваме социалните услуги и разкриваме нови работни места;

- Ще се стремим да продължаваме да усвояваме европейски средства в сферата на инфраструктура, екология, социални дейности и т.н.

- Ще продължаваме да полагаме усилия за стопанисване и поддържане в добър вид на обектите, които сме ремонтирали и изградили;

- Въпреки напредъка голям проблем си остана състоянието на IV-то класната пътна мрежа и вътрешната улична мрежа.

Резултатът от нашата работа за 2014 г. е оценен и от Европейския директор на Европейския синдикален комитет по образование – Мартин Ромер, който връчи Грамота на инж.Милчо Лалов – Кмет на годината за постигнати високи резултати и личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство.

Уважаеми общински съветници,

Ние, представителите на изпълнителната власт сме убедени, че и през 2015 г. заедно с ОбС ще работим така, че да отчетем добри резултати от своята дейност, така като това можем да отчетем за изтеклата 2014 г.

 

Благодаря още веднъж и на нашите съграждани, които ни подкрепят в начинанията, които организираме за доброто настоящи и бъдеще на нашата община.

Ние си даваме сметка, че сме призвани да работим за хората, но и че не можем да постигнем нищо съществено без тяхното участие и подкрепа.

 

На края предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС-Брегово приема Отчет за дейността на общинска администрация Брегово през 2014 г.

Допълнителна информация