Общински преглед по хигиенизиране и благоустрояване - 2019г.

   На 25 април в община Брегово се проведе ежегодния Общински пролетен преглед по хигиенизиране и благоустрояване.

   В съответствие с Наредба 2 на ОбС-Брегово, кметовете на населените места в общината и комисии, определени със Заповед на кмета на общината, посетиха всяко населено място и всички заведения на бюджетна издръжка, за да видят резултата от изпълнението на приетите мероприятия за пролетно хигиенизиране.

   Прегледът започна в 8,30 часа от гр.Брегово. Кметът на общината - инж.Милчо Лалов обяви маршрутите и обектите за проверка, на които трябва да се обърне внимание. Той обяви, че на място във всяко населено място ще се коментира, както положителното, така и пропуските. Във всяко населено място бяха разгледани централните части, главните артерии, кметските сгради, паметниците, църковни дворове, местата за биоразградими отпадъци, водоизточниците и състоянието на уличното осветление. Посетени бяха  всички социални заведения, всички читалища, ДГ ”Детелина”, ДЯ и СУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Проверени бяха и изборните помещения във всяко населено място. Навсякъде правеше впечатление старанието на кметските администрации, колективите на заведенията на бюджетна издръжка, че са направили всичко възможно, със собствени сили и отчасти участието на населението, чистотата и хигиената да са на много добро ниво, въпреки трудностите, които са съпътствали реализацията на приетите мероприятия. Кметът на общината - подчерта, че: „…Прегледът няма състезателен характер, но всички кметства и заведения на бюджетна издръжка са се постарали според възможностите си да постигнат добро ниво на хигиенизиране. Социалните заведения на територията на общината, тази година са постигнали много високи резултати за подобряване хигиената и благоустрояването, както в самите заведения, така и дворните пространства около заведенията.”

   На всеки кмет, кметски наместник и ръководител на заведение на бюджетна издръжка бе връчена Грамота за активно участие и добро представяне в общинския пролетен преглед по хигиенизиране, защото се видя и усети готовността на общината за посрещане на пролетните християнски празници и предстоящите майски празници - 1 май, 9 май, 24 май, абитуриентските балове, селските събори и Общинските културни празници ”Тимошка пролет” 2019.

Дванадесет улици в Брегово са асфалтирани, а НЧ „Развитие” - ремонтирано

   На 26 октомври 2018 г. в Брегово бе открита строителна площадка по проект  за рехабилитация и ремонт на 12 улици в гр.Брегово.

   След Решение на ОбС-Брегово, общината разработи проект, който беше представен за разглеждане и одобрен в ДФ „Земеделие” по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони”.

  На 15.11.2017г. беше подписан договор за финансиране на стойност 1 602 992лв., от които 1 362 543,23лв. европейско финансиране и 240 448,81лв. национално съфинансиране. Краен срок за изпълнение на проекта – 16.11.2020 г.

   След проведени процедури бяха определени изпълнителите и подизпълнителите на проекта: фирма „КИД ПЛЮС” ЕООД  с управител Валентин Цветанов Кръстев-изпълнител и „ПСТ Видин” ЕООД с ръководител инж. Иво Тодоров Иванов- подизпълнител.

   От 2 ноември 2018 г. до 20 април 2019 г., строителните фирми работиха усилено, дори и в почивните дни  при хубаво време, с отговорност за много стройна организация на работа, осигуряване на ред в ремонтните, подготвителни и строителни мероприятия, без да се създава неудобство на живеещите и преминаващите по предвидените за ремонт улици. Подизпълнителите извършиха много допълнителни дейност, като спонсорство.

   Предстои определяне на приемателна комисия от Надзора. Комисията ще провери изпълнението, за да подпише Акт 16.

   През м.ноември 2018 г. започнаха и ремонтните дейности в НЧ „Развитие” – гр.Брегово от фирма „Изострой-ВД”- гр.Видин. Направен бе нов покрив на читалището, поставени бяха нови улуци, алуминиева дограма и външно боядисване, както и вътрешни ремонти на помещенията. Приключи изпълнението и на този проект – „Ремонт на НЧ ”Развитие” на стойност  380 хил.лв.

   Местната власт продължава с реализирането  на изготвени проекти за: доставка на оборудване за кухнята в ДСП; улично осветление в цялата община; ремонт на старата сграда на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” и изграждане и оборудване на ново социално заведение в с.Балей.

Допълнителна информация