Обявление за процедура за подбор на персонал в ЦНСТ

ОБЯВЛЕНИЕ

на

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТРИ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.05.2017г.

Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и  АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Брегово,  в качеството й на доставчик на следните социални услуги:

1. ЦЕНТЪР  ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА-ГР.БРЕГОВО

2. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП 1 ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С.КУДЕЛИН

3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП 2 ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С.КУДЕЛИН       

 

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли    

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ - изтегли                                                                                             

Допълнителна информация