5 години ЦНСТ с.Балей

   Днес, 5 юли 2017 г., се навършват пет години от откриването на двата Центъра за настаняване от семеен тип в с. Балей. Социални заведения, които предоставят спокойни дни на хората в неравностойно положение.

   В ЦНСТ са настанени 30 човека в 11 спални помещения. Във всяка стая е инсталиран телевизор с цифрова телевизия има и интернет. Общите помещения са две – столова и дневна стая за занимания по интереси и почивка. Просторна озеленена градина с прекрасен изглед  и беседка за почивка.

   През зимата Центровете за настаняване от семеен тип са независими от атмосферните влияния-разполагат с  локално парно.

   В ЦНСТ се настаняват лица,които имат физически увреждания, установено с решение на ТЕЛК/ЛКК.

   За да се кандидатства за настаняване е необходим набор от документи, които могат да се получат от Дирекция ,,Социално подпомагане” на територията на общината, в която живее лицето. Документите за кандидатстване се придвижват по служебен път от съответната дирекция. За да се постъпи в ЦНСТ е необходима Заповед за настаняване от Дирекция ,,Социално подпомагане” Брегово. Периодът за изчакване е различен, в зависимост  от това  дали капацитетът  на услугата  е запълнен.

   При настаняване в ЦНСТ потребителите подписват Договор. Правилата за ползване на услугата са изписани в Правилника за вътрешния ред на настанените лица в ЦНСТ с. Балей, общ. Брегово.

   Стремежът на колектива, работещ тук е да задоволи максимално нуждите на всеки потребител и да предостави качествени услуги, които са съобразени  с индивидуалните  му особености. Част от услугите включват:

   1.Качествена, здравословна и питателна храна - три пъти дневно;

   2.Санитарно почистване на помещенията;

   3.Отопление, осветление, топла и студена вода, пране;

   4.За потребителите с  по-специални нужди – преобличане, къпане, хранене и др.;

   5.Съдействие за получаване на  медицинска  и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;

   6.Доставка на предписаните лекарства;

   7.Административни услуги;

   8.Осигурена възможност за самостоятелна организация на свободното време;

   9.Насърчаване и подпомагане за осъществяване на лични контакти със семейството, приятелите и други лица;

   10.Включване в културни и други дейности;

   11.Осигуряване на достъп до информация и други;

   Месечната такса за ползване на социални услуги е в размер на 50% от размера на пенсията, но не повече от действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет, приета с ПМС №91 от 21.04.2003г.

   На основание на същия нормативен документ обаче ще трябва да се заплати такса в размер на действителните  месечни разходи ако лицето:

   - има вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.

   - ако има сключен  договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

   - ако лицето е прехвърлил недвижим имот и /или идеални части от него срещу заплащане през последните 5 години.

   В ЦНСТ работи квалифициран персонал, който се старае да създаде добри условия и професионални грижи за потребителите. Желанието на работещите тук е настанените да се чувстват  спокойни, сигурни и доволни. Центровете за настаняване от семеен тип придобиват все по-голяма популярност, най-вече заради хората, които работят тук и харесват своята работа. Работят с чувство на отговорност и всеотдайност.

   За хората се грижат: медицински сестри; социален работник; културотерапевт; готвач; санитари и друг помощен  персонал.

    По повод 5 годишнината от откриването на тези социални заведения в с.Балей, кметът на общината отправи до колектива  поздравителен адрес.

 

 

Допълнителна информация