ОБЩИНА БРЕГОВО Е МАЛКА, НО С ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

С решение на ОбС е приет  Общински план за защита при бедствия на територията на община Брегово със следните Специализирани планове:

üПлан за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

üПлан за действие при земетресения;

üПлан за действие при наводнения;

üПлан за действие при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари;

üПлан за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества;

üПлан за провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи за защита на населението при радиационна авария в АЕЦ-Козлодуй на община Брегово;

üПлан за действие при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания;

üПлан за защита на населението при терористични действия.

Общината изпълнява стриктно приетите планове и е изпълнила редица мероприятия по тяхното изпълнение.

Особено активна е дейността й, свързана с привеждане на язовирите – общинска собственост на територията на общината – в съответствие с нормативните изисквания. Назначен е оператор, който следи и контролира нивото на водата в язовирите. Ремонтирани са изпускателните кранове на всички язовири, дигите се поддържат в добро състояние – косят се тревните площи и се премахва храстовидната растителност. Преливниците се поддържат в изправност. Цялата тази дейност се извършва от Доброволното формирование с ръководител Илиян Борисов.

Общината поддържа контакти с „В и К” и ЧЕЗ,  с което не се допуска спирането на водата и ел.захранването – жизнено важни дейности за населението. Подава се информация периодично по искане на общината за качеството на питейната вода. За сега то е в нормални граници.

Изворните и дъждовни води нормално се поемат от колектора, който е в добро техническо състояние.

Редовно се следи нивото на водите в р.Тимок и р.Дунав и при необходимост се предприемат необходимите действия за предпазване на населението от наводнения. Общината е разработила трансграничен проект с Р Румъния, който касае монтиране на съоръжения за ранно предупреждение на населението при възникване на наводнения на стойност 300 000 /триста хиляди/ евро за българската страна представлявана от община Брегово.

На територията на Бреговска община повече от 30 /тридесет/ години не е имало природно бедствие – градушка. Поддържат се отлични взаимоотношения със съседите от Р Сърбия, като площадките и съоръжениятаим за борба с градушките се посещават ежегодно от представители на общината, с цел благодарност за оказаното съдействие.

Изключително плодотворно е сътрудничеството между Общинска администрация-Брегово и РДПБЗН-Видин. ДФ съвместно с У „ПБЗН”-Брегово са предотвратили възникването и разпространяването на редица пожари през летния период, както по време на жътва, така и през най-горещите дни на годината. На територията на общината, за разлика от страната, не е допуснато възникване и разпространение на горски пожари.

Периодично се провеждат тренировъчни занятия за провеждане на спасителни и неотложни дейности за защита на населението при възникване на промишлени и радиационни аварии.

Всекидневно от дежурния по ОбСС се измерва радиационния фон на въздуха.

Съвместно с РГС-Брегово и У „П”-Брегово се съблюдава обществения ред и се взимат необходимите мерки при евентуално възникване на бежански кризи. Много ползотворна е съвместната дейност с БЧК – Видин. Наскоро бе проведено обучение по същата тема, като бе проведен изпит и раздадени сертификати.

Общината има готовност за действия при земетресения, замърсявания и терористични акции.

Вече навлизаме в есенно-зимен период и за тази цел е приет и утвърден от кмета на общината и План за работа при зимни условия със следните основни задачи:

- При възникване на критична ситуация на територията на общината, Щаба за координиране на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за своевременно ликвидиране на последствията от създалата се  обстановка;

- Осигуряване на нормална проходимост на пътната мрежа на територията на общинаБрегово през зимния период. Непрекъснато картотекиране и премахване на опасни дървета, с което се подсигурява нормална проходимост на пътната мрежа и електрическите далекопроводи;

- Осигуряване нормално захранване на населението, заведения на бюджетна издръжка и фирмите от общината с ел. енергия и вода;

- Снабдяване на населението с хранителни стоки от търговските фирми и здравно и медицинско обслужване в усложнена зимна обстановка на територията на общината;

- Осигуряване на дърва, твърди и течни горива за отопление сградите на кметствата, Детските градини, Средното училище, Читалищата и социални заведения на територията на общината;

  - Да се осигури финансиране на мероприятията по подготовката за зимата и да се заделят целеви финансови средства в кметствата за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.

От гореизложеното трябва да се направи извода, че в общината не са допуснати бедствени ситуации, благодарение на доброто взаимодействие между общинска администрация и съответните структури. Превантивността е на високо ниво и по този начин е осигурено спокойствието и сигурността на нашите съграждани и община Брегово се подготвя своевременно за работа при зимни условия.

Ще продължаваме заедно да работим по предвидените задачи.

 

 

     От ръководството

Допълнителна информация