Информация на Кризисния щаб

   На 15.03.2018 г., Кризисният щаб - Брегово проведе поредното заседание. Бедственото положение продължава. Подпочвените води се овладяват, но нивото на приливните води се запазва, водата е видимо мътна и от тази нощ се усеща специфична миризма. Дигите са подгизнали и няма гаранции за тяхната издръжливост. Да се преустанови всякакво движение по двете диги.

   Бяха взети следните решения:

   1. Да се изисква от Областния управител и Централното управление на „Напоителни системи”, като собственици на тези диги,  да дадат писмени гаранции за сигурността на съоръженията, като изпратят специалисти да огледат на място състоянието и да се предприемат конкретни допълнителни мерки за укрепване.

   2. Да се изисква от Министерството на околната среда и водите, чрез своите структури – Басейнова дирекция и РИОСВ-Монтана, отново да вземат проби от приливните води, а Регионална здравна инспекция и В и К да вземат проби от питейната вода, защото стойностите, които са оповестили на сайтовете си, се доближават до крайно допустимите норми за безопасност.

   3. Кризисният щаб, със собствени усилия и ресурси, с помощта на Доброволното формирование и подпомогнати от ПБЗН-Видин да продължат да работят по овладяване на ситуацията за запазване сигурността на хората.

Допълнителна информация