Обявление за процедура за подбор на персонал в ЦНСТ

ОБЯВЛЕНИЕ

на

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТРИ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.05.2017г.

Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и  АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Брегово,  в качеството й на доставчик на следните социални услуги:

1. ЦЕНТЪР  ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА-ГР.БРЕГОВО

2. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП 1 ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С.КУДЕЛИН

3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП 2 ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С.КУДЕЛИН       

 

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли    

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ - изтегли                                                                                             

Общински преглед по хигиенизиране и благоустрояване

 На 12 април, в община Брегово се проведе ежегодния Общински пролетен преглед по хигиенизиране и благоустрояване.

 В съответствие с Наредба №2 на ОбС – Брегово кметовете на населените места в общината и комисии определени със Заповед на Кмета на общината посетиха всяко населено място и всички заведения на бюджетна издръжка, за да видят резултата от изпълнението на приетите  мероприятия за пролетно хигиенизиране.

 Прегледът започна в 8:30 часа от гр.Брегово. Кметът на общината-инж.Милчо Лалов обяви маршрутите и обектите за проверка,на които трябва да се обърне внимание. Той обяви, че на място във всяко населено място ще се коментира, както положителното, така и пропуските, а кметовете да имат готовност да докладват за проблеми, които не могат да решат сами.

 Комисиите и кметовете, пресичайки площада видяха белосаните бордюри, окосените тревни площи, прекопаните цветни градини в центъра на гр.Брегово. Двете комисии се разделиха. Едната комисия с Кмета на общината и кметовете на населените места пое по маршрут- Брегово-Гъмзово- Тияновци- Делейна- Косово- Ракитница- Балей- Куделин– Връв- Брегово .Те посетиха всяко населено място и разгледаха централните части, главните артерии, кметските сгради, паметниците, гробищните паркове, църковни дворове, местата за биоразградими отпадъци , водоизточниците и състоянието на уличното осветление. Другата комисия посети  всички социални заведения, всички читалища, ЦДГ, ДЯ и СУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

 Навсякъде правеше впечатление старанието на кметските администрации, колективите на заведенията на бюджетна издръжка, че са направили всичко възможно, със собствени сили и участието на населението, чистотата и хигиената да са на много добро ниво, въпреки трудностите, които са съпътствали реализацията на приетите мероприятия. Кметовете споделиха за проблеми, които не могат да решат сами, като: разширяване на гробищните паркове, баластриране на улици, подобряване на уличното осветление, увеличаване на контейнерите и кофите за смет. На всеки кмет, кметски наместник и ръководител на заведение на бюджетна издръжка бе връчена Грамота за активно участие и добро представяне в общинския пролетен преглед по хигиенизиране, защото се видя и усети готовността на общината за посрещане на пролетните християнски празници и предстоящите мероприятията от културния календар на общината.

 

 

 

Социалната политика – приоритет в община Брегово

 В община Брегово бе извършена проверка  на всички социални заведения на територията на общината от представители на Агенция ”Социално подпомагане” и инспектората към МТСП.

 След извършената проверка и видяното във всяко социално заведение проверяващите изразиха пред ръководството на общината своето мнение с думите: ”Това, което констатирахме говори за развиване на интензивна социална политика в община Брегово и в това отношение общината  служи за пример в цялата страна в областта на социалното дело.”

  Проверяващите заявиха още, че ДПЛУИ с.Куделин няма да бъде закрит, защото тук се върши интензивна дейност по деинституализацията на дома. 

 В  момента текат довършителните дейности по разкриването на нов ЦНСТ в гр.Брегово, с капацитет 15 потребители с психически разстройства, от общината. Центърът ще бъде открит на 1 –ви май. 

7 април - Международен ден на здравето

На 7 април, по повод Международния ден на здравето и Ден на здравния работник в България, Фидел Петров – директор на дирекция „АПИО” връчи от името на кмета на общината поздравителни адреси на всички лекари, стоматолози и медицински работници от поликлиника – Брегово, социалните заведения на територията на общината, детските и учебни заведения.

 

 

Допълнителна информация