Публично обсъждане на проекто-бюджет за 2016 г.

 

На 27 ноември т.г. в салона на общинска администрация - Брегово публично бе обсъден проекто-бюджета на общината за 2016 г. На обсъждането присъстваха кметове на населени места, общински съветници, ръководители на заведения на бюджетна издръжка, служители от общинската администрация и граждани.

Светлана Борисова - гл.счетоводител и Директор на дирекция ”Финанси” запозна всички присъстващи с проекта за бюджет на община Брегово за 2016 г. Параметрите на проекто-бюджета са:

-         3 417 000лв. - спрямо 2015 год. има завишение с 43 800лв. ;

-         обща изравнителна субсидия -  397 900лв. /не е променена/.

Отношение по представеният проекто-бюджет за 2016 г. взеха Владко Сърбов -гл.специалист „КС, ОР, ИК”  и инж. Надежда Иванова - гл.експерт „ЗЕГ”.

В своето обобщение в края на обсъждането, кметът на общината очерта най-важните задачи, стоящи за изпълнение през 2016 г. с цел решаване възникващите проблеми, както в заведенията на бюджетна издръжка, така и голямото многообразие от проблеми, поставени на вниманието на местната власт от гражданите.

 

Обсъждане на бюджет 2016 г.

ОБЯВА

Кметът на община Брегово - инж. Милчо Лалов, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предоставя Проекта на бюджет за 201г. за публично обсъждане от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.11.2015 г. /петък/  от 10:00 часа в салона на общината.

Каним гражданите, които желаят да присъстват на публичното обсъждане.

 

20.11.2015 г.

Обществена трапезария

 За трета поредна година в ДСП от 1 октомври т.г. ще заработи обществена трапезария.

 По разработен и защитен проект от общината през 2013 год. бе открита обществена трапезария за 81 самотно живеещи хора, които през зимния период се хранеха в обществената трапезария. Проектът се финансира от фонд „Социална закрила” към Агенцията за социално подпомагане.

 През 2014 год. в обществената трапезария бяха обслужени 160 жители на община Брегово.

 Тази годна в обществената трапезария ще се хранят 101 социално слаби семейства; деца от социално слаби семейства или сираци и самотно живеещи хора от всички населени места на общината.

 Обществената трапезария ще функционира от 1 октомври до 30 април 2015 год.. Храната е безплатна и ще се приготвя в кухнята на ДСП. Окладът за деня е 2,30 лева и включва първо, второ и хляб. Има граждани, които се хранят в ДСП, други   получават храната вкъщи. Хората са доволни, защото всеки ден ще им се предоставя прясна храна, а с това усещат грижата на общината за тях в тия трудни времена.

 

 

Пътят Калина –Тияновци-Делейна завършен

 

  По Програма „Развитие на селските райони”, Мярка 321 на Европейския съюз по проект № 05/321/01416, а именно „Рехабилитация на общински пътища”, общината като ползвател завърши инвестицията. Инвестицията, предмет на този договор, бе приключена в срок до 15 юли 2015 год. За тази цел е уведомен Държавен фонд ”Земеделие” и се извършват следващи процедури за окончателно разплащане с изпълнителите. Пътят Калина –Тияновци-Делейна  е вече приведен в добро състояние.

 

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Брегово

Тази Наредба предстои да бъде приета в Заседание на Общински съвет Брегово. отвори 

 

 

 

 

Допълнителна информация