Пътят Калина –Тияновци-Делейна завършен

 

  По Програма „Развитие на селските райони”, Мярка 321 на Европейския съюз по проект № 05/321/01416, а именно „Рехабилитация на общински пътища”, общината като ползвател завърши инвестицията. Инвестицията, предмет на този договор, бе приключена в срок до 15 юли 2015 год. За тази цел е уведомен Държавен фонд ”Земеделие” и се извършват следващи процедури за окончателно разплащане с изпълнителите. Пътят Калина –Тияновци-Делейна  е вече приведен в добро състояние.

 

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Брегово

Тази Наредба предстои да бъде приета в Заседание на Общински съвет Брегово. отвори 

 

 

 

 

Удължен е срокът за предоставяне на социалната услуга "личен асистент" в община Брегово

  От 28.01.2015г. в община Брегово продължава предоставянето на социалната услуга "личен асистент". Това стана възможно след приемане на ПМС №4/ 15.01.2015г. , обнародвано в ДВ бр.6 от 23.01.2015г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на услугата.

  Между община Брегово и Агенция за социално подпомагане е подписано споразумение, съгласно което се сключени нови договори с личните асистенти, които до 31.12.2014г. работеха по Проект "Подкрепа за достоен живот"

  Двадесет и пет лични асистенти ще са в помощ на лица с трайни увреждания и деца с невъзможност от самообслужване до 31.03.2015г.

  Община Брегово има готовност да се включи с нови проекти по ОП"Развитие на човешките ресурси", чрез предоставяне на такъв вид социални услуги, с цел подобряване начина и качеството на живот на лица с трайни увреждания и деца.

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация