Пътят Калина –Тияновци-Делейна завършен

 

  По Програма „Развитие на селските райони”, Мярка 321 на Европейския съюз по проект № 05/321/01416, а именно „Рехабилитация на общински пътища”, общината като ползвател завърши инвестицията. Инвестицията, предмет на този договор, бе приключена в срок до 15 юли 2015 год. За тази цел е уведомен Държавен фонд ”Земеделие” и се извършват следващи процедури за окончателно разплащане с изпълнителите. Пътят Калина –Тияновци-Делейна  е вече приведен в добро състояние.

 

 

Ден на Кмета

  На 17 юли т.г. от 8:30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация се проведе среща с кметовете и кметските наместници на населените места в общината. Светлана Борисова – Директор на дирекция и главен счетоводител запозна присъстващите с финансовия отчет за първото полугодие на 2015г. Информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол към 30.06.2015г. представи Златомир Кайзеров – финансов контрольор. Кметовете бяха запознати с усвояването на средствата по поименния списък за капиталови вложения на общината от Владко Сърбов – главен специалист „Капитално строителство; Основен ремонт и инвестиционен контрол”

Участниците в Деня на кмета бяха запознати със състоянието на общинската собственост; състоянието на образованието в общината, както и с организационно-техническата готовност за предстоящите Местни избори. Кметовете и кметските наместници съвместно с ръководството на общината разгледаха и състоянието на транспорта, чистотата и екологията в населените места.

По всички разгледани въпроси участниците в Деня на кмета имаха възможността да споделят проблемите и тяхното решение. 

В град Брегово се откри клуб-музей

  Кметът на общината – инж.Милчо Лалов, на 16 юли т.г. откри клуб-музей на новосформираната чета „Тимошки хайдути” към Патриотичен клуб „Бдинци” гр.Видин. С топовен залп бе поставено началото на церемонията по откриването, на която присъстваха жители на града и общината, учители и представители на месни и регионални медии.

От името на ръководството на община Брегово и от свое име, инж.Лалов поздрави ръководителят на четата, инициатор и реализатор на клуба-музей –Ивайло Иванов и всички членове на патриотичната формация. Той заяви:”…Приветствам Ви за ентусиазма, за положения труд да направите клуб-музей, в който изложените експонати предизвикват гордост, че сме българи и всичко българско и родно помним и тачим. Тази реализирана родолюбива, патриотична стъпка по пътя на нашата историческа памет е сигурен знак за патриотичното възпитание на нашите деца и внуци – утрешните строители на България! Пожелавам на Вас и на родолюбивите млади бреговчани достойно участие и представяне в масовите възстановки в страната. На добър час!”

Присъстващите с интерес разгледаха музейната експозиция.