Удължен е срокът за предоставяне на социалната услуга "личен асистент" в община Брегово

  От 28.01.2015г. в община Брегово продължава предоставянето на социалната услуга "личен асистент". Това стана възможно след приемане на ПМС №4/ 15.01.2015г. , обнародвано в ДВ бр.6 от 23.01.2015г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на услугата.

  Между община Брегово и Агенция за социално подпомагане е подписано споразумение, съгласно което се сключени нови договори с личните асистенти, които до 31.12.2014г. работеха по Проект "Подкрепа за достоен живот"

  Двадесет и пет лични асистенти ще са в помощ на лица с трайни увреждания и деца с невъзможност от самообслужване до 31.03.2015г.

  Община Брегово има готовност да се включи с нови проекти по ОП"Развитие на човешките ресурси", чрез предоставяне на такъв вид социални услуги, с цел подобряване начина и качеството на живот на лица с трайни увреждания и деца.

 

 

 

 

 

 

 

Трифон Зарезан в Брегово

В последния ден на месец януари около сто човека (мъже и жени) се събраха, за да отрпазнуват Трифон Зарезан- празник на лозари, градинари и кръчмари. Празникът, бе организиран от общината и се проведе под патронажа на кмета. На празника на виното инж.Милчо Лалов поздрави всички присъстващи, а чрез тях и техните близки, които през 2014г., въпреки неблагоприятната година, със своя труд отгледаха хубаво грозде. Бе проведена дегустация на хубави домашни вина и комисия с председател Гошо Предоев връчи грамоти за „най- хубаво вино реколта 2014г.” на: Венко Ицов, Мариян Георгиев, Васил Божинов и Евгени Жиков. От името на кмета на общината бяха връчени и грамоти на лозари, които поддържат най- хубави лозови насаждения, а те са Симеон Фурущуков, Гошо Предоев и Стефан Сеймянов. Празникът на виното протече със много настроение под звуците на градския духов оркестър. 

 

 

 

Възстановяване на автобусната линия от Брегово в 11:00ч. и от Видин в 13:00ч. през почивните дни

   На 29.01.2015г. се проведе среща инициирана от кмета на общината – инж. Милчо Лалов с транспортните фирми – ЕТ „ЕЛПИДА-СОНЯ НИКОЛОВА”  с Управител Соня Николова и „ДОРТИКУМ – ВРЪВ” ЕООД с Управител Малин Георгиев, които обслужват автобусните линии от Областна и общинска  Транспортна схеми. На срещата се разискваха проблеми свързани с транспортното обслужване и изпълнението на ТС през почивните дни и издаването на карти за пътуване на пенсионери  през 2015г. След разглеждане на  предоставените списъци в общ. администрация  се взе  решение да бъдат издадени карти на всички пенсионери, които са с местоживеене на територията на общината.

 

   Решено беше да се възстанови изпълнението на автобусната линия  с час на тръгване от Брегово в 11:00ч. и от Видин в 13:00ч. през  почивните дни.

Бюджет 2015 в община Брегово - недостатъчен и рестриктивен

  На 26.01 от 10:00 в залата на общинската администрация инж.Милчо Лалов - Кмет на община Брегово проведе среща с работната група, участвала в разработването на проекта на Бюджет 2015. Основните параметри бяха обсъдени, коментирани и анализирани и стана ясно, че средствата са крайно недостатъчни, а основен източник на допълнителни постъпления ще бъдат собствените приходи.

  Специалистите от звено "Местни данъци и такси"посочиха необходимост от полагане на всички усилия за събиране на местните налози, за да работят нормално заведенията на бюджетна издръжка.
  Обсъден беше и проекта на списъка за капиталовите разходи, които ще бъдат насочени към ремонт на обекти - общинска собственост - ЦДГ, читалище, кметства и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа.

  Предвижда се закупуването на агрегати, които да се използват при аварийни ситуации. Отбелязани бяха и проектите, с които общината има готовност да кандидатства по Европейските програми за финансиране.
  Проектът за Бюджет 2015 беше депозиран в деловодството на ОБС и предстои стартиране на процедура за публичното му обсъждане, разглеждане и приемане в ОБС.

 

Безплатно мерене на кръвно в община Брегово

Грижата за здравето на гражданите - един от основните приоритети в община Брегово и през 2015 година.

Кметът на общината - инж. Милчо Лалов инициира среща с медицинските специалисти в общината за обсъждане на график за безплатно мерене на кръвно налягане на населението от всички селища в общината.

На срещата се реши посещенията да бъдат организирани по следния начин:

в гр.Брегово - в сградата на ДСП - всеки понеделник и петък от 11:00ч до 12:00ч

в с.Връв - четвъртък от 9:30ч до 11:00ч

в с.Куделин - понеделник от 9:00ч до 10:00ч

в с.Балей - всеки ден от 9:00ч до 11:00ч

в с.Косово - петък от 10:00ч до 11:00ч

в с.Гъмзово - понеделник от 9:30ч до 11:00ч

Жителите на общината, които имат нужда от обслужване, могат да ползват безплатната услуга по графика, който се предлага.

Заповядайте! Специалистите Ви очакват.