Децата на Брегово – гордост за общината

  Кметът на общината поздрави победителите в Националната изложба конкурс за детска рисунка “Св.Трифон Зарезан”-гр.Сунгурларе – Димитър Стойков и Валентин Йорданов. Инж.М.Лалов  връчи на победителите благодарствени писма от името на ръководството на общината и ги награди за тяхното старание и постоянство.

   За седма поредна година Център за работа с деца – гр. Брегово печели призовите места в Националната изложба – конкурс за детска рисунка „ Св. Трифон Зарезан” – гр. Сунгурларе. Двама ученика, участващи в ДФА „Тимочанче” при ЦРД, обединени от общ интерес, притежаващи изумителен талант – да пресъздават образи и сюжети в прекрасни творби на приложното изкуство, използвайки природни материали и прежди, спечелиха Първите места в конкурса.

   Учениците, работили над проекта: „Как отбелязваме празника „Св. Трифон Зарезан” в нашият край” очароваха журито с таланта си:

  1. Димитър Александров Стойков – 17г. – Спечелил Първо място в трета възрастова група, раздел Приложно изкуство, награден с статуетка и грамота;

  2. Валентин Илиянов Йорданов – 14г. – Спечелил Първо място във втора възрастова група, раздел Приложно изкусвтво, награден с медал и грамота.

  Ръководител на проекта е Татяна Стойкова, консултант – Владимир Атанасов.

Проектът представлява три приложно – декоративни пана. Двете са с размери 40/60 см., изработени от прежди и едно пано с размери 50/80 см. Изработено изцяло от семена (боб, леща, ориз, царевица, черен пипер, кориандър, грах, слънчоглед, просо, овес, сусам, семена от чушки, синапено семе и др.). Изумителните творби пресъздават неповторимата атмосфера на празника „Св. Трифон Зарезан”

    

 

 

 

Кметът на общината – с ново отличие

   На 12 февруари т.г. Кметът на община Брегово бе отличен от екип на TV1 , който  посети общината.

   Статуетката “І място подгласник “  бе връчена на инж.Милчо Лалов за “ най-добра реализация на извънбюджетни средства през 2014 год.”

  Телевизионното предаване “Национален календар” след прецизен подбор, от  256 общини в България определи 17   като най-добри и между тях е община Брегово – единствената номинирана община от област Видин.

  Статуетката символизира огъня,който един кмет на община трябва да носи в сърцето си, за да решава успешно проблемите на хората, които проблеми са в неговите законови правомощия.Кметът на община Брегово,който ръководи тази община четвърти мандата определено носи такъв  нестихващ огън и продължава да работи в името на хората.

 Екипът на ТV1 в продължение на три часа засне видеоматериал  от  различни обекти в общината. Посети ЦДГ”Детелина” , СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, Защитено жилище “Надежда”  и ЦНСТ в с. Куделин.

 Достоинствата, които са оценени и които са извели община Брегово на челно място след другите 17 в страната са:

-              непрекъснатата връзка с хората;

-              ежедневно решаване на техните проблеми;

-              силен ангажимент към заведенията на бюджетна издръжка;

-              равнопоставеност между кметствата и центъра на общината;

-              създадената добра мрежа от социални заведения;

-              запазените структури с общинска отговорност в образованието;

-              запазаните и изпълнение с съдаржание читалища в всички селища на общината.

  По достойнство Кметът бе удостоен с престижното отличие, което е признание, но и отговорност, за да запазим челното място в сравнение с другите общини в Република България.               


 

 

 

 

 

 

Община Брегово с приет бюджет за 2015г.

 

На 10.02.2015 г. от 10:00 часа в салона на Общинската администрация се проведе заседание на ОбС – Брегово при следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Докладна записка относно: Приемане бюджет на община Брегово за 2015 г.

 Докладващ: Светлана Борисова                          Вносител: инж. Милчо Лалов

Директор на д-я „БФСД”                                    Кмет на общ. Брегово

2.Отчет за дейността на МКБППМН – Община Брегово за 2014г.

 Докладващ: Лора Сурчелова                              Вносител: Фидел Петров

Секретар на МКБППМН                                      Председател на МКБППМН 

На основание чл. 21, ал. 1, т.5 и 6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от  ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.39  от Закона за публичните финанси, и  във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния бюджет за 2015 год. 

ОбС прие бюджет на община Брегово за 2015г., както следва:

 

Преглед на цялата статия и снимки:Община Брегово с приет бюджет за 2015г.

Община Брегово – с реални действия за успешна 2015 година

 В община Брегово по традиция ежемесечно се провежда среща с целият състав на общинската администрация, директорите на заведенията на бюджетна издръжка, кметовете и кметските наместници.
 На 09.02.2015 год. на срещата, свикана от кмета на общината-инж.Милчо Лалов, бе обсъден Проекто-бюджета на община Брегово за 2015 година.Изводът , който беше направен е,че Бюджет 2015 год. е крайно недостатъчен и общината трябва да търси други източници за финансиране извън бюджета- програми и проекти финансирани чрез Европейски фондове.
 Основните задачи,които ще са приоритет през 2015 год., на които се обърна внимание включват:

*Работа при зимни условия с цел недопускане на     проблеми;
*Осигуряване на условия за нормална работа на заведенията на бюджетна издръжка;
*Ежемесечни посещения на кметствата, с цел подпомагане  дейността на кметските администрации;
*Ремонт на уличното осветление в рисковите райони по график;
*Осигуряване на карти за пътуване на пенсионерите с автомобилния транспорт;
*Екология и честота;
*Наличие на голям брой безработни в общината и липсата на програми за заетост.
 Присъстващите бяха запознати със списъка за капиталови вложения и работните проекти,с които общината ще кандидатства за европейско финансиране.Бяха приети и мерки за финансова стабилизация.

Удължен е срокът за предоставяне на социалната услуга "личен асистент" в община Брегово

  От 28.01.2015г. в община Брегово продължава предоставянето на социалната услуга "личен асистент". Това стана възможно след приемане на ПМС №4/ 15.01.2015г. , обнародвано в ДВ бр.6 от 23.01.2015г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на услугата.

  Между община Брегово и Агенция за социално подпомагане е подписано споразумение, съгласно което се сключени нови договори с личните асистенти, които до 31.12.2014г. работеха по Проект "Подкрепа за достоен живот"

  Двадесет и пет лични асистенти ще са в помощ на лица с трайни увреждания и деца с невъзможност от самообслужване до 31.03.2015г.

  Община Брегово има готовност да се включи с нови проекти по ОП"Развитие на човешките ресурси", чрез предоставяне на такъв вид социални услуги, с цел подобряване начина и качеството на живот на лица с трайни увреждания и деца.