ОБЩИНА БРЕГОВО Е МАЛКА, НО С ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

С решение на ОбС е приет  Общински план за защита при бедствия на територията на община Брегово със следните Специализирани планове:

üПлан за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

üПлан за действие при земетресения;

üПлан за действие при наводнения;

üПлан за действие при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари;

üПлан за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества;

üПлан за провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи за защита на населението при радиационна авария в АЕЦ-Козлодуй на община Брегово;

üПлан за действие при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания;

üПлан за защита на населението при терористични действия.

Общината изпълнява стриктно приетите планове и е изпълнила редица мероприятия по тяхното изпълнение.

Особено активна е дейността й, свързана с привеждане на язовирите – общинска собственост на територията на общината – в съответствие с нормативните изисквания. Назначен е оператор, който следи и контролира нивото на водата в язовирите. Ремонтирани са изпускателните кранове на всички язовири, дигите се поддържат в добро състояние – косят се тревните площи и се премахва храстовидната растителност. Преливниците се поддържат в изправност. Цялата тази дейност се извършва от Доброволното формирование с ръководител Илиян Борисов.

Общината поддържа контакти с „В и К” и ЧЕЗ,  с което не се допуска спирането на водата и ел.захранването – жизнено важни дейности за населението. Подава се информация периодично по искане на общината за качеството на питейната вода. За сега то е в нормални граници.

Изворните и дъждовни води нормално се поемат от колектора, който е в добро техническо състояние.

Редовно се следи нивото на водите в р.Тимок и р.Дунав и при необходимост се предприемат необходимите действия за предпазване на населението от наводнения. Общината е разработила трансграничен проект с Р Румъния, който касае монтиране на съоръжения за ранно предупреждение на населението при възникване на наводнения на стойност 300 000 /триста хиляди/ евро за българската страна представлявана от община Брегово.

На територията на Бреговска община повече от 30 /тридесет/ години не е имало природно бедствие – градушка. Поддържат се отлични взаимоотношения със съседите от Р Сърбия, като площадките и съоръжениятаим за борба с градушките се посещават ежегодно от представители на общината, с цел благодарност за оказаното съдействие.

Изключително плодотворно е сътрудничеството между Общинска администрация-Брегово и РДПБЗН-Видин. ДФ съвместно с У „ПБЗН”-Брегово са предотвратили възникването и разпространяването на редица пожари през летния период, както по време на жътва, така и през най-горещите дни на годината. На територията на общината, за разлика от страната, не е допуснато възникване и разпространение на горски пожари.

Периодично се провеждат тренировъчни занятия за провеждане на спасителни и неотложни дейности за защита на населението при възникване на промишлени и радиационни аварии.

Всекидневно от дежурния по ОбСС се измерва радиационния фон на въздуха.

Съвместно с РГС-Брегово и У „П”-Брегово се съблюдава обществения ред и се взимат необходимите мерки при евентуално възникване на бежански кризи. Много ползотворна е съвместната дейност с БЧК – Видин. Наскоро бе проведено обучение по същата тема, като бе проведен изпит и раздадени сертификати.

Общината има готовност за действия при земетресения, замърсявания и терористични акции.

Вече навлизаме в есенно-зимен период и за тази цел е приет и утвърден от кмета на общината и План за работа при зимни условия със следните основни задачи:

- При възникване на критична ситуация на територията на общината, Щаба за координиране на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за своевременно ликвидиране на последствията от създалата се  обстановка;

- Осигуряване на нормална проходимост на пътната мрежа на територията на общинаБрегово през зимния период. Непрекъснато картотекиране и премахване на опасни дървета, с което се подсигурява нормална проходимост на пътната мрежа и електрическите далекопроводи;

- Осигуряване нормално захранване на населението, заведения на бюджетна издръжка и фирмите от общината с ел. енергия и вода;

- Снабдяване на населението с хранителни стоки от търговските фирми и здравно и медицинско обслужване в усложнена зимна обстановка на територията на общината;

- Осигуряване на дърва, твърди и течни горива за отопление сградите на кметствата, Детските градини, Средното училище, Читалищата и социални заведения на територията на общината;

  - Да се осигури финансиране на мероприятията по подготовката за зимата и да се заделят целеви финансови средства в кметствата за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.

От гореизложеното трябва да се направи извода, че в общината не са допуснати бедствени ситуации, благодарение на доброто взаимодействие между общинска администрация и съответните структури. Превантивността е на високо ниво и по този начин е осигурено спокойствието и сигурността на нашите съграждани и община Брегово се подготвя своевременно за работа при зимни условия.

Ще продължаваме заедно да работим по предвидените задачи.

 

 

     От ръководството

90 години НЧ „Съзнание”, село Връв

   На 23 септември от 11 часа в читалищният салон на село  Връв започна тържественото честване на 90-та годишнина на читалището. Всички пристигнали за празника имаха възможността да разгледат аранжирана етнографска изложба. Пред препълненият салон с жители на селото, Народният депутат - д-р Цветан Топчиев поздрави читалищните дейци с думите: ”…На тази сцена са излизали десетки самодейци през годините, за да зарадват своите съселяни с песните и танците, които са запазили и ги предават от поколение на поколение.

   Пожелавам на днешните самодейци здраве, всеотдайност при разучаване на местния фолклор и ярки сценични изяви по време на Тимошките културни празници! Честит празник!

    Изнесена бе информация за историята на читалището от Десислава Джегова – председател на читалищното настоятелство. Валентина Иванова – кмет на село Връв поздрави бивши и настоящи самодейци – крепители на духовността в селото и общината. Прочетени бяха поздравителни адреси от кмета на общината – инж. Милчо Лалов, от председателката на Общински съвет Брегово – Аня Ангелова и от Читалищно настоятелство село Делейна. Празничната концертна програма започна с изпълнения на връвските самодейци и продължи с изпълнения на самодейни колективи от град Брегово и селата: Косово, Делейна, Гъмзово и Антимово. Честването завърши с общо хоро в центъра на Връв под звуците на градски духов оркестър от Брегово.

 

 

„Да изчистим България заедно”

   На 16 септември в община Брегово се включиха около 100 доброволеца в инициативата „Да изчистим България заедно”.

   В деня на почистването бяха раздадени ръкавици и чували на всички пожелали да се включат в инициативата, а това бяха колективите на: Детската ясла, Детска градина „Детелина”, СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Общинска администрация, Домашен социален патронаж, ЗЖ”Надежда”, ЦНСТ-Брегово и всички кметски администрации по населени места.

   Кметът на общината –инж. Милчо Лалов направи кратък инструктаж,а екологът на общината – инж. Надежда Иванова разпредели обектите за почистване.

   Почистени бяха главните артерии във всяко населено място, а в гр. Брегово бяха почистени: ул.”Димитър Благоев”,района около ДЯ, СУ и ДСП. Колективът на ДГ ”Детелина” почисти детската площадка на ул. ”Ленин”, колективът на ОбА-Брегово почисти централната част на града и парка пред НЧ ”Развитие”.

    На всички обекти се работи съзнателно и отговорно и бяха транспортирани отпадъците.

 

 

Домашен социален патронаж

   Домашният социален патронаж /ДСП/ в гр.Брегово е общинско социално заведение с дългогодишна история. Ежедневно от ДСП тръгват коли и хора, които раздават хляб и храна на възрастни, социално слаби и болни  жители на общината.

   Колективът на ДСП вече работи при нова организация на ежедневната дейност на патронажа.След ремонт и почистване на кухненския блок,тук се приготвя храна за общо 307 души и хляб се раздава на 504. Складовото помещение е оборудвано с достатъчно продукти, месо и риба, които се съхраняват съобразно санитарните изисквания. Колективът е мотивиран в създаването на по-добър порядък,приготвяне на храна по калкулация и раздаването й навреме. Освен храната и хляба ДСП предлага и форми за запълване на свободното време на потребителите. Клубът на пенсионера и инвалида се превръща в място за социализация на възрастните хора. Има развлекателни игри,вестници и книги. Извършва се и безплатно мерене на кръвно.

   Право имащите на социални помощи се подпомагат при изготвянето на молбите-декларации за получаване на помощи.

   Лицензирани са и разливните пунктове по населени места.

   Под ръководството и със съдействието на общината, ДСП се превръща в комплекс за предоставяне на социални услуги и да бъде заведението, което стои най-близо до проблемите на хората, със стремеж за тяхното решаване.

    Пожелаваме успех на колектива на ДСП.

 

Откриване на Новата 2017/2018 учебна година

   На 15 септември в двора на СУ”Св.Св.кирил и Методий”, гр.Брегово бе открита новата учебна година. УДО постави началото на този тържествен момент. Националното знаме и знамето на училището бяха посрещнати с мощно „Ура”.Илияна Кръстева – директор на училището откри тържеството с кратко слово.

   Народния представител – Цветан Топчиев поздрави учители и ученици за новата учебна година с думите:”

   Нека е успешна Новата учебна година в това училище, където аз съм учил, където моите деца са учили!

   Скъпи ученици, пожелавам ви да вървите с големи крачки по пътяна знанието и никога да не се спъвате в него! Учете се и радвайте близките си с успехи! Получавайте  знания и добри оценки!

   На Вас, учители, пожелавам да работите с желание, човещина и търпение, старание и успехите ви да се множат! На добър час!

   Попътен вятър в страната на знанието!”

   Кметът на общината, по традиция поздрави учителския колектив и всички ученици с първия учебен ден, като подчерта: „…Местната власт винаги, при всякакви обстоятелства е работела  и работи съвместно с ръководството на училището за решаването на редица проблеми свързани с осигуряването на условия за обучение и възпитание на децата от общината. Всяка нова учебна година е трудна, но именно преодоляването на трудностите прави успеха по-скъп.

   От името на общинското ръководство и от свое име пожелавам 15-ти септември  да постави началото на една успешна нова учебна година, защото всичко започва от знанието! На добър час!”

   Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово поздрави всички присъстващи от името на общинските съветници. На първокласниците бяха поднесени подаръци от общината.

   Децата изнесоха  музикално-поетична програма пред всички присъстващи. Зазвъня първият училищен звънец  и първи  училищния праг прекрачиха най-малките ученици, тези, които ще бъдат в първи клас с тяхната учителка Даниела Петрова.

    През новата учебна годинав СУ„ Св. Св. Кирил и Методий”  ще се обучават 221 ученици от 1 до 12 клас. Съгласно държавния план-прием и през новата учебна година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” ще има професионално обучение със земеделска насоченост и учениците ще завършват с III-та степен на професионална квалификация в професията „Агроеколог”, която дава възможност за добра реализация на трудовия пазар.

 

 

Допълнителна информация