Прекрасна изява

   На 28 април в салона на НЧ ”Развитие” бе представен музикален спектакъл „Как един ден белият свят бил оцветен”, подготвен от ЦРД с директор Татяна Стойкова, ДГ „Детелина” с директор Здравка Димитрашкова и МКБППМН със секретар Лора Сурчелова.

   На подходящо украсената сцена се редуваха танц след танц, слова и песни, които приковаха вниманието на публиката изпълнила салона до краен предел. След всяка изява зрителите аплодираха изпълненията на децата, защото това, което те показваха на сцената, по неповторим начин бе доказателство за високия професионализъм на техните ръководители и на тяхната по детски артистична изява. В края на спектакъла, Фидел Петров - директор на дирекция ”АПИО”, от името на ръководството на общината и от името на зрителите, благодари за прекрасния спектакъл, за труда вложен при подготовката, сценичните костюми, изработени от самите тях и за  радостното удовлетворение от видяното, което зареди зрителите с много позитивна енергия.

   Един неповторим спектакъл на сцената на читалището, което тази година навършва 120 години.

 

 

 

Обявление за процедура за подбор на персонал в ЦНСТ

ОБЯВЛЕНИЕ

на

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТРИ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.05.2017г.

Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и  АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Брегово,  в качеството й на доставчик на следните социални услуги:

1. ЦЕНТЪР  ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА-ГР.БРЕГОВО

2. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП 1 ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С.КУДЕЛИН

3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП 2 ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С.КУДЕЛИН       

 

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли    

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ - изтегли                                                                                             

Общински преглед по хигиенизиране и благоустрояване

 На 12 април, в община Брегово се проведе ежегодния Общински пролетен преглед по хигиенизиране и благоустрояване.

 В съответствие с Наредба №2 на ОбС – Брегово кметовете на населените места в общината и комисии определени със Заповед на Кмета на общината посетиха всяко населено място и всички заведения на бюджетна издръжка, за да видят резултата от изпълнението на приетите  мероприятия за пролетно хигиенизиране.

 Прегледът започна в 8:30 часа от гр.Брегово. Кметът на общината-инж.Милчо Лалов обяви маршрутите и обектите за проверка,на които трябва да се обърне внимание. Той обяви, че на място във всяко населено място ще се коментира, както положителното, така и пропуските, а кметовете да имат готовност да докладват за проблеми, които не могат да решат сами.

 Комисиите и кметовете, пресичайки площада видяха белосаните бордюри, окосените тревни площи, прекопаните цветни градини в центъра на гр.Брегово. Двете комисии се разделиха. Едната комисия с Кмета на общината и кметовете на населените места пое по маршрут- Брегово-Гъмзово- Тияновци- Делейна- Косово- Ракитница- Балей- Куделин– Връв- Брегово .Те посетиха всяко населено място и разгледаха централните части, главните артерии, кметските сгради, паметниците, гробищните паркове, църковни дворове, местата за биоразградими отпадъци , водоизточниците и състоянието на уличното осветление. Другата комисия посети  всички социални заведения, всички читалища, ЦДГ, ДЯ и СУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

 Навсякъде правеше впечатление старанието на кметските администрации, колективите на заведенията на бюджетна издръжка, че са направили всичко възможно, със собствени сили и участието на населението, чистотата и хигиената да са на много добро ниво, въпреки трудностите, които са съпътствали реализацията на приетите мероприятия. Кметовете споделиха за проблеми, които не могат да решат сами, като: разширяване на гробищните паркове, баластриране на улици, подобряване на уличното осветление, увеличаване на контейнерите и кофите за смет. На всеки кмет, кметски наместник и ръководител на заведение на бюджетна издръжка бе връчена Грамота за активно участие и добро представяне в общинския пролетен преглед по хигиенизиране, защото се видя и усети готовността на общината за посрещане на пролетните християнски празници и предстоящите мероприятията от културния календар на общината.

 

 

 

Социалната политика – приоритет в община Брегово

 В община Брегово бе извършена проверка  на всички социални заведения на територията на общината от представители на Агенция ”Социално подпомагане” и инспектората към МТСП.

 След извършената проверка и видяното във всяко социално заведение проверяващите изразиха пред ръководството на общината своето мнение с думите: ”Това, което констатирахме говори за развиване на интензивна социална политика в община Брегово и в това отношение общината  служи за пример в цялата страна в областта на социалното дело.”

  Проверяващите заявиха още, че ДПЛУИ с.Куделин няма да бъде закрит, защото тук се върши интензивна дейност по деинституализацията на дома. 

 В  момента текат довършителните дейности по разкриването на нов ЦНСТ в гр.Брегово, с капацитет 15 потребители с психически разстройства, от общината. Центърът ще бъде открит на 1 –ви май.