Международно честване „Ден на възрастните хора”

   Международния ден на възрастните хора – 1 октомври в Брегово бе празнуван на международно ниво.

   В салона на НЧ ”Развитие” се събраха 300 пенсионери от населените места в общината, а между тях и 20 пенсионери от община Неготин, Р Сърбия с председател Драголюб Стингич.

   Ученическият духов оркестър”Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов постави началото на честването.

   Гости на тържеството бяха: д-р Цветан Топчиев - народен представител, Аня Ангелова - председател на ОбС-Брегово, инж.Милчо Лалов - кмет на община Брегово, Николина Ванчева - зам.-кмет и Фидел Петров - директор на дирекция „АПИО” в общинската администрация.

   От името на ръководството на Общинската организация на пенсионерите, Елиза Борисова - председател на организацията поздрави възрастните хора. В своето слово тя подчерта:

   ”Уважаеми пенсионери, Уважаеми гости,Уважаеми приятели от Р Сърбия,

   Днес се събираме, за да празнуваме Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Ден, в който по целия свят се отдава почит  към хората от третата възраст и техния  принос към обществото. От името на Общинската организация на пенсионерите в община Брегово се обръщам към Вас като към хора, които продължават да участват активно в обществения живот на общината. Гордеем  се с неуморния Ви дух, енергия и желание за пълноценен живот. Времето, в което живеем, налага необходимостта да се обръща все по-голямо внимание на  хората от третата възраст. Позволете от ваше име и от свое да благодарим  на общинското ръководство за грижата, която полага за Вас, които градихте Брегово и съставните села; за вас, които работехте в заводи, фабрики и на полето; за това, което вие сте оставили на поколенията; за здравеопазването; за социалното дело; за участието ви в местното самоуправление; за трансграничното ни сътрудничество, за вашето участие и днес в реализирането на културния календар на общината – особено са впечатляващи честванията на вашите рождени дни. За всичко това днес казваме едно голямо „Благодаря”. Общината оценява вашия достоен принос и е поела ангажименти, които много далеч по-големи общини не се изпълняват. При нас  те се осъществяват от години, защото Вие, пенсионерите го заслужавате. Благодарим за  топлия обяд, който се раздава на 307 жители, за хляба, който се отнася до дома на 504 възрастни хора, за социалните асистенти, които помагат на болните и самотни хора, за да преживеят своите старини, за хранителните продукти от БЧК, за безплатното мерене на кръвното, за ежедневните поздрави за вашите рождени дни, за вашия достойно изживян живот. Благодарим за добрата материална база за клубовете на пенсионера; за магазините за пенсионерите, където се предлагат стоки на по-ниски цени. Смятам, че всички сме убедени, че местната власт ще продължава да се грижи за  хората, които са отдали своята младост и труд за изграждане на страната, на града и общината.

   От името на Общинското ръководство на пенсионерите и от свое име Ви благодаря за всичко сторено през годините, за активния Ви и съзидателен живот! Честит празник мили хора!”

   Народния представител – д-р Цв.Топчиев поздрави пенсионерите, а Аня Ангелова подчерта: „…  ние съвместно с общинското ръководство правим всичко възможно да улесним вашето ежедневие!”

   Във своето вълнуващо слово кметът на общината увери възрастните хора: „…. местната власт, през тези трудни за България години, прави всичко възможно за облекчаване на ежедневието ви. Използвам случая, за да изразя своето уважение и преклонение не само пред житейския Ви опит, пред вашата мъдрост,но и пред достойнството, с което носите възрастта. За нас, вие сте пример за трудолюбие, честност и всеотдайност. Нека на този ден, всеки от нас, ви дари с обич и внимание и да почерпи пример от Вас за това, как  се  остарява с достойнство.”

   Драголюб Стингич поздрави бреговските пенсионери и ги увери, че дългогодишното трансграничното сътрудничество ще продължи и в бъдеще.

   Тържеството продължи с концертна програма, в която участваха: бреговски самодейци на различна възраст: Народен хор при Ансамбъл „Тимок” от НЧ ”Развитие” с ръководител Чавдар Гънгов; Клуб за обработен и автентичен фолклор - Брегово и солисти: Ивет Венецкова и Моника Володиева под ръководството на Лора Асенова и Димитър Карчев.

   Развълнуваните възрастни хора от песните и танците поднесени за тях се преместиха в спортната зала на СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” на обща трапеза. Трапеза, на която седнаха 300 възрастни хора и с радост разговаряха с приятели и познати. Музикантите от градския духов оркестър при НЧ ”Развитие”, гр.Брегово създадоха невероятно настроение сред празнуващите, които независимо от годините играха с радост на този ден.

   С това Международно честване Деня на възрастните хора в Брегово пенсионерите от община Брегово и тези от община Неготин, Р Сърбия показаха, че няма граници за приятелството, и че дългогодишното трансгранично сътрудничество в различни области на обществения живот между двете общини е живо, трайно и ще продължи и в идните години.

 

 

ОБЩИНА БРЕГОВО Е МАЛКА, НО С ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

С решение на ОбС е приет  Общински план за защита при бедствия на територията на община Брегово със следните Специализирани планове:

üПлан за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

üПлан за действие при земетресения;

üПлан за действие при наводнения;

üПлан за действие при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари;

üПлан за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества;

üПлан за провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи за защита на населението при радиационна авария в АЕЦ-Козлодуй на община Брегово;

üПлан за действие при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания;

üПлан за защита на населението при терористични действия.

Общината изпълнява стриктно приетите планове и е изпълнила редица мероприятия по тяхното изпълнение.

Особено активна е дейността й, свързана с привеждане на язовирите – общинска собственост на територията на общината – в съответствие с нормативните изисквания. Назначен е оператор, който следи и контролира нивото на водата в язовирите. Ремонтирани са изпускателните кранове на всички язовири, дигите се поддържат в добро състояние – косят се тревните площи и се премахва храстовидната растителност. Преливниците се поддържат в изправност. Цялата тази дейност се извършва от Доброволното формирование с ръководител Илиян Борисов.

Общината поддържа контакти с „В и К” и ЧЕЗ,  с което не се допуска спирането на водата и ел.захранването – жизнено важни дейности за населението. Подава се информация периодично по искане на общината за качеството на питейната вода. За сега то е в нормални граници.

Изворните и дъждовни води нормално се поемат от колектора, който е в добро техническо състояние.

Редовно се следи нивото на водите в р.Тимок и р.Дунав и при необходимост се предприемат необходимите действия за предпазване на населението от наводнения. Общината е разработила трансграничен проект с Р Румъния, който касае монтиране на съоръжения за ранно предупреждение на населението при възникване на наводнения на стойност 300 000 /триста хиляди/ евро за българската страна представлявана от община Брегово.

На територията на Бреговска община повече от 30 /тридесет/ години не е имало природно бедствие – градушка. Поддържат се отлични взаимоотношения със съседите от Р Сърбия, като площадките и съоръжениятаим за борба с градушките се посещават ежегодно от представители на общината, с цел благодарност за оказаното съдействие.

Изключително плодотворно е сътрудничеството между Общинска администрация-Брегово и РДПБЗН-Видин. ДФ съвместно с У „ПБЗН”-Брегово са предотвратили възникването и разпространяването на редица пожари през летния период, както по време на жътва, така и през най-горещите дни на годината. На територията на общината, за разлика от страната, не е допуснато възникване и разпространение на горски пожари.

Периодично се провеждат тренировъчни занятия за провеждане на спасителни и неотложни дейности за защита на населението при възникване на промишлени и радиационни аварии.

Всекидневно от дежурния по ОбСС се измерва радиационния фон на въздуха.

Съвместно с РГС-Брегово и У „П”-Брегово се съблюдава обществения ред и се взимат необходимите мерки при евентуално възникване на бежански кризи. Много ползотворна е съвместната дейност с БЧК – Видин. Наскоро бе проведено обучение по същата тема, като бе проведен изпит и раздадени сертификати.

Общината има готовност за действия при земетресения, замърсявания и терористични акции.

Вече навлизаме в есенно-зимен период и за тази цел е приет и утвърден от кмета на общината и План за работа при зимни условия със следните основни задачи:

- При възникване на критична ситуация на територията на общината, Щаба за координиране на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за своевременно ликвидиране на последствията от създалата се  обстановка;

- Осигуряване на нормална проходимост на пътната мрежа на територията на общинаБрегово през зимния период. Непрекъснато картотекиране и премахване на опасни дървета, с което се подсигурява нормална проходимост на пътната мрежа и електрическите далекопроводи;

- Осигуряване нормално захранване на населението, заведения на бюджетна издръжка и фирмите от общината с ел. енергия и вода;

- Снабдяване на населението с хранителни стоки от търговските фирми и здравно и медицинско обслужване в усложнена зимна обстановка на територията на общината;

- Осигуряване на дърва, твърди и течни горива за отопление сградите на кметствата, Детските градини, Средното училище, Читалищата и социални заведения на територията на общината;

  - Да се осигури финансиране на мероприятията по подготовката за зимата и да се заделят целеви финансови средства в кметствата за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.

От гореизложеното трябва да се направи извода, че в общината не са допуснати бедствени ситуации, благодарение на доброто взаимодействие между общинска администрация и съответните структури. Превантивността е на високо ниво и по този начин е осигурено спокойствието и сигурността на нашите съграждани и община Брегово се подготвя своевременно за работа при зимни условия.

Ще продължаваме заедно да работим по предвидените задачи.

 

 

     От ръководството

90 години НЧ „Съзнание”, село Връв

   На 23 септември от 11 часа в читалищният салон на село  Връв започна тържественото честване на 90-та годишнина на читалището. Всички пристигнали за празника имаха възможността да разгледат аранжирана етнографска изложба. Пред препълненият салон с жители на селото, Народният депутат - д-р Цветан Топчиев поздрави читалищните дейци с думите: ”…На тази сцена са излизали десетки самодейци през годините, за да зарадват своите съселяни с песните и танците, които са запазили и ги предават от поколение на поколение.

   Пожелавам на днешните самодейци здраве, всеотдайност при разучаване на местния фолклор и ярки сценични изяви по време на Тимошките културни празници! Честит празник!

    Изнесена бе информация за историята на читалището от Десислава Джегова – председател на читалищното настоятелство. Валентина Иванова – кмет на село Връв поздрави бивши и настоящи самодейци – крепители на духовността в селото и общината. Прочетени бяха поздравителни адреси от кмета на общината – инж. Милчо Лалов, от председателката на Общински съвет Брегово – Аня Ангелова и от Читалищно настоятелство село Делейна. Празничната концертна програма започна с изпълнения на връвските самодейци и продължи с изпълнения на самодейни колективи от град Брегово и селата: Косово, Делейна, Гъмзово и Антимово. Честването завърши с общо хоро в центъра на Връв под звуците на градски духов оркестър от Брегово.

 

 

„Да изчистим България заедно”

   На 16 септември в община Брегово се включиха около 100 доброволеца в инициативата „Да изчистим България заедно”.

   В деня на почистването бяха раздадени ръкавици и чували на всички пожелали да се включат в инициативата, а това бяха колективите на: Детската ясла, Детска градина „Детелина”, СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Общинска администрация, Домашен социален патронаж, ЗЖ”Надежда”, ЦНСТ-Брегово и всички кметски администрации по населени места.

   Кметът на общината –инж. Милчо Лалов направи кратък инструктаж,а екологът на общината – инж. Надежда Иванова разпредели обектите за почистване.

   Почистени бяха главните артерии във всяко населено място, а в гр. Брегово бяха почистени: ул.”Димитър Благоев”,района около ДЯ, СУ и ДСП. Колективът на ДГ ”Детелина” почисти детската площадка на ул. ”Ленин”, колективът на ОбА-Брегово почисти централната част на града и парка пред НЧ ”Развитие”.

    На всички обекти се работи съзнателно и отговорно и бяха транспортирани отпадъците.

 

 

Домашен социален патронаж

   Домашният социален патронаж /ДСП/ в гр.Брегово е общинско социално заведение с дългогодишна история. Ежедневно от ДСП тръгват коли и хора, които раздават хляб и храна на възрастни, социално слаби и болни  жители на общината.

   Колективът на ДСП вече работи при нова организация на ежедневната дейност на патронажа.След ремонт и почистване на кухненския блок,тук се приготвя храна за общо 307 души и хляб се раздава на 504. Складовото помещение е оборудвано с достатъчно продукти, месо и риба, които се съхраняват съобразно санитарните изисквания. Колективът е мотивиран в създаването на по-добър порядък,приготвяне на храна по калкулация и раздаването й навреме. Освен храната и хляба ДСП предлага и форми за запълване на свободното време на потребителите. Клубът на пенсионера и инвалида се превръща в място за социализация на възрастните хора. Има развлекателни игри,вестници и книги. Извършва се и безплатно мерене на кръвно.

   Право имащите на социални помощи се подпомагат при изготвянето на молбите-декларации за получаване на помощи.

   Лицензирани са и разливните пунктове по населени места.

   Под ръководството и със съдействието на общината, ДСП се превръща в комплекс за предоставяне на социални услуги и да бъде заведението, което стои най-близо до проблемите на хората, със стремеж за тяхното решаване.

    Пожелаваме успех на колектива на ДСП.

 

Допълнителна информация