Информация на Кризисния щаб от 23.03.2018 г.

   Тази сутрин,поради влошените метеорологични условия, Кризисния щаб проведе заседание.След като се анализира обстановката, характеризираща се с обилен снеговалеж, вода зад дигата, подпочвени  води, КЩ реши:

   1. Да се удължи бедственото положение с още 7 дни.

   2. Да се иска от РД ПБЗН-Видин машините за отводняване да останат на разположение.

   3. Да продължи дежурството и непрекъснатото наблюдение по дигите и особено в подгизналите участъци.

   4. След понеделник при обилното снеготопене да се осигури денонощно наблюдение на подпочвените води.

  5. Да се удовлетвори искането на кметовете на Ракитница и Косово за проби на питейните води, защото помпените станции са в близост до залетите територии.

   6. Да има готовност с пълни чували с пясък за попълване на появили се срутища, които са подгизнали и опасни.

   Взети са проби от питейната вода от Брегово, но кметовете на с.Ракитница и с.Косово настояват за подобни проби и от района на двете села, където помпените станции са в близост до подпочвени води.

   Поради обилния снеговалеж се почистват улиците в Брегово и населените места с изключение на с.Връв и Косово, където кметовете не са направили организация за почистване.

   Осигурен е достъп до Средното училище, ЦДГ и ДЯ, нормален е достъпа до държавните учреждения, до фурната, Неотложната медицинска помощ и лекарските кабинети, почистен е пътя до гробищните паркове. Хлябът и храна ще бъдат разнесени на самотно живеещите граждани. При тези зимни условия има нормална транспортна връзка с областния град и населените места в общината. Ежедневно колите на ДСП разнасят храна и хляб във всички населени места на общината. Има нормално ел. захранване и водоснабдяване.

   Отправяме апел към всички граждани, да излязат и да почистят пред пътните си врати, за да имат  достъп до главния почистен път, към всички собственици на търговски обекти и заведения да вземат необходимите мерки за почистване пред магазините и заведенията.

   Междуселищните пътни артерии в общината са почистени и МПС се движат нормално. При тази зимна обстановка, от страна на общината се прави всичко възможно да няма бедстващи хора.

Община Брегово изпълни предсрочно Плана за финансово оздравяване (ПФО)

   Анализът на данните за финансовото състояние на общината показва, че община Брегово изпълни предсрочно ПФО, който бе със срок до 31.12.2018г.

   Общината работи успешно в следните насоки:

   1. Повишена бе събираемостта на собствените приходи от отговорните служители в общинската администрация. По Плана за собствени приходи за 2017 г. основно от звено „МДТ” бяха събрани  647 933,00 лв., както и от събирачите на такси.

   2. Намален бе дела на просрочените задължения чрез прилагане на строга финансова дисциплина и ограничаване на нецелесъобразните разходи.

   3. Ограничен бе дела на поетите задължения чрез договорите, които общината подписва в съответните направления на бюджетна издръжка.

 Приложение - изтегли

Информация на Кризисния щаб

   На 15.03.2018 г., Кризисният щаб - Брегово проведе поредното заседание. Бедственото положение продължава. Подпочвените води се овладяват, но нивото на приливните води се запазва, водата е видимо мътна и от тази нощ се усеща специфична миризма. Дигите са подгизнали и няма гаранции за тяхната издръжливост. Да се преустанови всякакво движение по двете диги.

   Бяха взети следните решения:

   1. Да се изисква от Областния управител и Централното управление на „Напоителни системи”, като собственици на тези диги,  да дадат писмени гаранции за сигурността на съоръженията, като изпратят специалисти да огледат на място състоянието и да се предприемат конкретни допълнителни мерки за укрепване.

   2. Да се изисква от Министерството на околната среда и водите, чрез своите структури – Басейнова дирекция и РИОСВ-Монтана, отново да вземат проби от приливните води, а Регионална здравна инспекция и В и К да вземат проби от питейната вода, защото стойностите, които са оповестили на сайтовете си, се доближават до крайно допустимите норми за безопасност.

   3. Кризисният щаб, със собствени усилия и ресурси, с помощта на Доброволното формирование и подпомогнати от ПБЗН-Видин да продължат да работят по овладяване на ситуацията за запазване сигурността на хората.

ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Заповед №33 - изтегли

Заповед №34 - изтегли

Заповед №35 - изтегли

Допълнителна информация