Обсъждане на Наредби №8, №10 и №11 на ОбС-Брегово

   Уважаеми съграждани, 

   На 20.12.2017 г. от 10:00 ч. в салона на Общинска администрация-Брегово се организира публично обсъждане на следните проекто-наредби:

   1.Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово.

   2.Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брегово.

   3.Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.

    Приканваме ви да дадете свои мнения и предложения за горепосочените наредби в канцеларията на Общински съвет-Брегово.

 

АНЯ АНГЕЛОВА (П)

Председател ОбС-Брегово

Изменения и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменения  и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №10 на ОбС-Брегово - изтегли

Проект на изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменение на Годишна програма  за ОС.

Обявление - изтегли

Проект на Годишна програма - изтегли

Подкатегории