Обсъждане на Наредба №7

   Уважаеми съграждани,

   На 28.12.2017 г. веднага след приключване на публичното обсъждане на бюджета на Община Брегово за2018 г. в салона на Общинска администрация-Брегово се организира публично обсъждане на следната проекто-наредба:

   Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Брегово

    Приканваме ви да дадете свои мнения и предложения за горепосочените наредби в канцеларията на Общински съвет-Брегово.

АНЯ АНГЕЛОВА (П)

 Председател ОбС-Брегово

20.12.2017 г.

 

Допълнителна информация