Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на кметове на кметства в Община Брегово

Публичен регистър - изтегли

Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ - изтегли

Декларации за имущество и интереси - изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма.

Допълнителна информация