Правилник и Нарeдби на Общински съвeт

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 г. - изтегли

Наредба №1 - За поддържане и опазването на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението - изтегли

Наредба №2 - За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №3 - За опазване на околната среда - изтегли

Наредба №4 - За пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №5 - За реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №6 - За реда на притежаване и отглеждане на домашните кучета на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №7 - За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изтегли

Наредба №8 - За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - изтегли

Наредба №9 - За разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №10 - за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брегово - изтегли

Наредба №11 - За определяне размера на местните данъци - изтегли

Наредба №12 - За принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на община Брегово - изтегли

Наредба №13 - За условията и реда за извършване на социални услуги в община Брегово - изтегли

Наредба №14 - За управление на общинските пътища в община Брегово - изтегли

Наредба №15 - За дейността на Домашен социален патронаж- Община Брегово - изтегли

Наредба №16 - За реда за получаване и управление на дарения от община Брегово - изтегли

Наредба №17 - За организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в община Брегово - изтегли

Наредба №18За принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №19 - За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Брегово - изтегли

Постоянни комисии

Общински съветници

Общински съветници - свали

Подкатегории

Допълнителна информация