Решения на Общински съвет

Решения № 01 - № 08, взети с Протокол №01/07.02.2014 г. - изтегли
Решения № 09 - № 21, взети с Протокол №02/27.03.2014 г. - изтегли

Решения № 22 - № 25, взети с Протокол №03/12.06.2014 г. - изтегли

Решения № 26 - № 30, взети с Протокол №04/24.07.2014 г. - изтегли
Решения № 31 - № 33, взети с Протокол №05/28.08.2014 г. - изтегли

Решения № 34 - № 36, взети с Протокол №07/17.10.2014 г. - изтегли

Решения № 37 - № 39, взети с протокол №08/26.11.2014 г. - изтегли

 

 

Финансова дейност на Община Брегово

Бюджет на Община Брегово за 2014 г. - изтегли

Правилник и Нарeдби на Общински съвeт

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 г. - изтегли

Наредба №1 - За поддържане и опазването на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението - изтегли

Наредба №2 - За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №3 - За опазване на околната среда - изтегли

Наредба №4 - За пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №5 - За реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №6 - За реда на притежаване и отглеждане на домашните кучета на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №7 - За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изтегли

Наредба №8 - За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - изтегли

Наредба №9 - За поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №10 - за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брегово - изтегли

Наредба №11 - За определяне размера на местните данъци - изтегли

Наредба №12 - За принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на община Брегово - изтегли

Наредба №13 - За условията и реда за извършване на социални услуги в община Брегово - изтегли

Наредба №14 - За управление на общинските пътища в община Брегово - изтегли

Наредба №15 - За дейността на Домашен социален патронаж- Община Брегово - изтегли

Наредба №16 - За реда за получаване и управление на дарения от община Брегово - изтегли

Наредба №17 - За организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в община Брегово - изтегли

Наредба №18За принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Брегово - изтегли

Наредба №19 - За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Брегово - изтегли

Наредба №20 - За условията, критерийте и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Брегово и ползване на спортните обекти и съоръжения, общинска собственост - изтегли

Наредба №21 - За определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Брегово - изтегли

Постоянни комисии

Подкатегории

Допълнителна информация