Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на кметове на кметства в Община Брегово

Публичен регистър за 2018 г. - изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2018 г. - няма.

Публичен регистър - изтегли

Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ - изтегли

Декларации за имущество и интереси - изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма.

ДЕКЛАРАЦИИ - ОБРАЗЦИ - изтегли

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОбС-БРЕГОВО - изтегли

 

Предложение - допълнение в Правилника на ОбС-Брегово

Предложение - изтегли

Проект на Правилник на ОбС-Брегово - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация