Обсъждане на Наредба №7

   Уважаеми съграждани,

   На 28.12.2017 г. веднага след приключване на публичното обсъждане на бюджета на Община Брегово за2018 г. в салона на Общинска администрация-Брегово се организира публично обсъждане на следната проекто-наредба:

   Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Брегово

    Приканваме ви да дадете свои мнения и предложения за горепосочените наредби в канцеларията на Общински съвет-Брегово.

АНЯ АНГЕЛОВА (П)

 Председател ОбС-Брегово

20.12.2017 г.

 

Обсъждане на Наредби №8, №10 и №11 на ОбС-Брегово

   Уважаеми съграждани, 

   На 20.12.2017 г. от 10:00 ч. в салона на Общинска администрация-Брегово се организира публично обсъждане на следните проекто-наредби:

   1.Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово.

   2.Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брегово.

   3.Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.

    Приканваме ви да дадете свои мнения и предложения за горепосочените наредби в канцеларията на Общински съвет-Брегово.

 

АНЯ АНГЕЛОВА (П)

Председател ОбС-Брегово

Изменения и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменения  и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №10 на ОбС-Брегово - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация