С писмено заявление до Кмета, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе. Заявление бразец (Приложение № 8-НС) се подава и приема в общинската администрация най-късно седем дни преди изборния ден – до 27.03.2021г. Избирател, който има право да гласува, но е изпуснат от избирателния […]

Вижте още »