От първия работен ден на 2021 година административното обслужване на жителите в Община Брегово ще се осъществява чрез Център за Административно Обслужване. Центъра се помещава на първия етаж в сградата на общината и има обособени помещения за обслужване на едно гише. Осигурен е удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с […]

Вижте още »

ОБЩИНА БРЕГОВО                 Брегово 3790; обл.Видин, тел. 093129339  e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ЗАПОВЕД № 62/12.03.2020 г.   На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник Министър-Председателя, относно разпространението на COVID19 и обявената от СЗО степен на спешност за […]

Вижте още »

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ и удостоверение за идентичност на административен адрес: в петдневен срок – 5.00 лв.; до края на работния ден – 10.00 лв. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях: в седемдневен срок – 3.00 лв.; до края на работния ден […]

Вижте още »

Издаване на удостоверения за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 от ДОПК Обикновена услуга – до 7 работни дни – 10.00 лв.; Бърза услуга – до 3 работни дни – 15.00 лв.; Експресна услуга – в рамките на работния ден – 20.00 лв. Издаване […]

Вижте още »

Издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв. Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 8.00 лв. Всички други видове удостоверения по искане на граждани – 4.00 лв. Срока […]

Вижте още »