ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО Изх. №109/04.03.2020 г. До………………………………… Общински съветник УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.25 (1) от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 11.03.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация-Брегово със следния проект за Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 1. Докладна записка относно: Правилник за организацията и […]

Вижте още »

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – […]

Вижте още »

Публичен регистър за 2019г. – изтегли Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – изтегли Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок – няма.

Вижте още »