Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Етичен кодекс на общинския съветник от общински съвет Брегово Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите […]

Вижте още »

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО Изх. №109/04.03.2020 г. До………………………………… Общински съветник УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.25 (1) от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 11.03.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация-Брегово със следния проект за Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 1. Докладна записка относно: Правилник за организацията и […]

Вижте още »