Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – […]

Вижте още »

Публичен регистър за 2019г. – изтегли Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – изтегли Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок – няма.

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №1 на ОбС-Брегово за поддържане и опазване на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението на община Брегово. ОБЯВЛЕНИЕ – изтегли ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 – изтегли

Вижте още »

   Уважаеми съграждани,    Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №8 на ОбС-Брегово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово. ОБЯВЛЕНИЕ – изтегли ПРОЕКТ НА НАРЕДБА – изтегли

Вижте още »