На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.       Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за […]

Вижте още »

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Брегово. В проекта не се предлагат промени. Целта на общественото обсъждане е […]

Вижте още »

Банкова сметка – изтегли Искане за издаване на данъчна оценка – изтегли Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет – изтегли Декларация за отписване на МПС – изтегли Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – изтегли Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху […]

Вижте още »