Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – […]

Вижте още »

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. – изтегли Правилник за вътрешния трудов ред – изтегли План за развитие на Община Брегово за периода 2014 – 2020 г. – изтегли Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи – изтегли Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически […]

Вижте още »